logo

CAREER

รายละเอียดของงาน
1.จัดทำรายงาน แผนโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
2.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.จัดทำเอกสารและรายงานส่งหน่วยงานราชการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมายอย่างถูกต้อง
4.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
5.อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงานใหม่และผู้รับเหมา
6.กำกับดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ คำสั่ง หรือตามมาตราการเกี่ยวกับความปลอดภัย

สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

อัตรา 
1 อัตรา

เงินเดือน
n/a

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชาย / หญิง
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
– มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายความปลอดภัยและกฏข้อบังคับอื่นๆ
– มีความละเอียดรอบคอบในการทำเอกสาร
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
• วางเเผนการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร เเละระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า เเละอุปกรณ์ต่าง
• ควบคุมดูเเลการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันในการตรวจสภาพของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• บริหาร กำกับ ดูเเลความเรียบร้อยของงานซ่อมบำรุงทั้งหมด
• ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร เเละทดสอบการทำงานของเครื่องจกัร
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่นิคมบางปู ซ.14บี
ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

อัตรา 
1

เงินเดือน
23,000 – 25,000

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ด้าน วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอย่างน่้อย 2-3 ปี
– มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
– สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี
– มีใจรักในงานซ่อมบำรุง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Office หรือ Internet

รายละเอียดของงาน
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางเเผนการผลิต
• วางเเผนการผลิต เเละติดตาม ทบทวน เเก้ไข
• จัดทำสรุปรายงานผลการผลิต
• จัดทำ PR ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ เเละบรรจุภัณฑ์
• ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบ เเละบรรจุภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
• ตรวจเช็ควัตถุดิบ เเละบรรจุภัณฑ์คงคลัง เเละทำรายงาน
• รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

อัตรา
2 อัตรา

เงินเดือน
ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการวางเเผนการผลิตอย่างน้อย 2-3 ปี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
– แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย , ไทย-จีน
– เป็นสื่อกลางแปลภาษาในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย
– ติดต่อ ประสานงานการต้อนรับ การจัดเตรียมการประชุมการดูแลเอกสารที่สำคัญของบริษัทและจดรายละเอียดการประชุมเพื่อสนับสนุนงานของกรรมการผู้จัดการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความถูกต้องและทันเวลา
– ติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศ (ภาษาจีนเป็นหลัก)
– รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
– การจัดทำเอกสารทางการบริหาร หรือติดตามเอกสารจากฝ่ายต่างๆ
– ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร สนับสนุนภารกิจของผู้บริหาร/องค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
– สามารถโต้ตอบจดหมาย (เอกสาร / E-Mail )

สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

อัตรา
1 อัตรา

เงินเดือน
ตามความสามารถและประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
– จบ ป.ตรี-โท ทุกสาขา
– มีความรู้ด้านภาษาจีน พูด ฟัง อ่าน เขียน (มีผลสอบวัดระดับ HSK Level 4 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเลขานุการ หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นล่ามมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ และสามารถใช้เทคโนโลยีรอบตัวให้เอื้อประโยชน์สูงสุดในการทำงาน เช่น Internet,Line,Wechat
– มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง มีทัศนคติที่ดี
– บริหารจัดการเวลาได้ดี สามารถรับผิดชอบงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน
– มีความกระตือรือร้น ความยืดหยุ่น และคล่องตัว สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
– สามารถเดินทางไปต่างประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียได้
– ทำงาน จันทร์-ศุกร์ และสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
– ดูเเละรับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแบบ OEM/ODM ทั้งการบริการลูกค้าปัจจุบัน เเละการหาลูกค้าใหม่
– ประสานงานกับฝ่าย R&D เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตามรูปแบบที่ลูกค้ากำหนด
– ประสานงานกับฝ่าย Design เพื่อออกเเบบบรรจุภัณฑ์ตามรูปแบบที่ลูกค้ากำหนด
– บริหารยอดขายของกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

อัตรา
1

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในงานขายเครื่องสำอาง OEM/ODM อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีทักษะในการสื่อสาร การขายและเจรจาต่อรองได้ดี
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ทีดี มีความคล่องตัวในการทำงาน
– สามารถเดินทางต่างจังหวัด เเละต่างประเทศเพื่อปฎิบัติงาน
– สามารถทนแรงกดดันได้สูงและทำงานเชิงรุก
– สามารถทำงานเป็นทีมได้
– ขยัน ซื่อสัตย์และมีวินัยในการทำงาน

รายละเอียดของงาน
• รับผิดชอบในการวางเเผน เเละควบคุมตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เเละผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
• ตรวจสอบเเละติดตามการจัดการการปฎิบัติงานตามระบบควบคุมคุณภาพ
• สุ่มตรวจสอบเเละดูเเลการผลิตให้เป็นไปตามระบบ GMP
• ควบคุม KPI เเผนกควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย เเละงานมอบหมายอื่นๆจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่นิคมบางปู ซ.14 บี
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

อัตรา
2

เงินเดือน
N/A

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย/ หญิง
– อายุ 30 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ เเละอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านเครื่องสำอางค์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์การในระดับผู้จัดการไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบแสดงออก

รายละเอียดของงาน
• รับผิดชอบดูเเลการพัฒนาสินค้าใหม่ ปรับปรุงสูตร ปรับปรุงกระบวนการผลิต เเละลดต้นทุนสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของบริษัทเเละลูกค้า
• รับผิดชอบดูเเลเกี่ยวกับด้านข้อกำหนดทางกฎหมายของสินค้า
• จัดทำ Standard Production Instruction ของสินค้าทุกตัวที่อยู่ในการดูเเล เพื่อประสานงานกับหน่วยงาน ผลิต QC เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

อัตรา
1

เงินเดือน
ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย/ หญิง
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านเครื่องสำอางค์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ มีมนุษยสัมพันธ์ ชอบแสดงออก

รายละเอียดของงาน
– ดูแลส่วนงานบัญชีต้นทุนโรงงาน ภาษี งบการเงินของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

อัตรา
1

คุณสมบัติผู้สมัคร
– หญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี
– ภาษาอังกฤษพอใช้
– ซื่อสัตย์ ขยัน ตั้งใจ เรียนรู้เร็ว
– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
– มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร
– มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
– จัดทำเอกสารทางการบัญชี และเอกสารทางการเงิน
– จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทางบัญชีการเงิน ลงในระบบฐานข้อมูล
– จัดทำบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
– งานธุรการบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
– มีความรู้ทางด้าน AP พิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
กิ่งแก้ว 25/2
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

อัตรา
1

เงินเดือน
18,000-25,000

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง / ชาย
– อายุ 25-30 ปีขึ้นไป
– จบ ปริญญาตรี ขึ้นไป
– มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้
– ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
– ใช้โปรแกรม my account หรือ โปรแกรมบัญชีอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ซื่อสัตย์ ขยัน ตั้งใจ เรียนรู้เร็ว
– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
– มีประสบการณ์ทางบัญชี 1-3 ปีขี้นไป

รายละเอียดของงาน
– รวบรวมข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดเรื่องตำแหน่งที่ต้องการรับพนักงาน
– วางแผนการสรรหาแหล่งผู้สมัครตามแผนอัตรากำลังประจำปีและการขออัตรากำลังจากหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาช่องทาง สื่อโฆษณา และบริษัทจัดหาคนที่เหมาะสม
– หาช่องทางในการประกาศรับสมัครงานที่เหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
– วางระบบแผนการจัดทำอัตรากำลังพล รวมถึงการบันทึกแผนงานประจำทุกเดือนรายงานต่อผู้บริหาร
– รายงานผลสรุปผลการทำงานด้านการรับอัตรากำลังและการดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน
– ปฏิบัติตามขั้นตอนการสรรหา สัมภาษณ์ คัดเลือกเบื้องต้น หรือการรับพนักงานทดแทนตำแหน่งเดิม สำหรับผู้สัมครงานประจำสำนักงานใหญ่และสาขา
– จัดระบบการเก็บใบสมัครและการเก็บเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการสรรหาให้ครบถ้วน
– จัดเตรียมสัญญาจ้างงานและข้อตกลงในการว่าจ้างและการทดลองงาน
– จัดเตรียมรายงานประจำเดือน
– ริเริ่มและสรรหาแหล่งข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการสรรหา
– ช่วยปรับปรุงนโยบาย / Job Description ที่เกี่ยวข้องกับแผนสรรหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
– สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหาและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารสรชัย ชั้นที่ 20 ซอย สุขุมวิท 63 เอกมัย
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา
1

เงินเดือน
ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 28 – 40 ปี
– ปริญญาตรี ขึ้นไป
– มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการทำ ISO 9001:2008, ISO 22716:2007, GMP, DCC พิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความละเอียดรอบคอบในการทำเอกสาร
– กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
– ปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้บางโอกาส
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
– มนุษยสัมพันธ์ดี
– ทำงานภายใต้ภาวะกดดดันได้ดี
– มีประสบการณ์งานบุคคล และมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี