logo

ขั้นตอนการบริการ

รายละเอียดแต่ละขั้นตอน

1

แนวคิดผลิตภัณฑ์ > เข้าร่วมพูดคุยรายละเอียดกับทีมนักวิจัย และ ผู้เชียวชาญด้านเครื่องสำอาง

2

พัฒนาสูตร > พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ และขึ้นตัวอย่างให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ

3

เซ็นสัญญา > หลังจากลูกค้าอนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์แล้ว จะทำการเซ็นสัญญาสั่งผลิตเพื่อเข้าสู่ขบวนการผลิต

4

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ > ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ ตรวจสอบความถูกต้องตามะเบียบของ อย.

5

กระบวนการขอ อย. > ดำเนินการจดแจ้ง อย. และการรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6

กระบวนการผลิต > ดำเนินการผลิต บรรจุภัณฑ์ และสินค้า

7

ควบคุมคุณภาพ > ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและส่งมอบให้ลูกค้า